fixed position when scroll
 
 
 
 
 
กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสวน


รายละเอียด :
    

 

          นายประเสริฐ  ยุวกาฬกุล ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดพัทลุงจบการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเชื่อมโลหะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี เมื่อจบการศึกษาได้มาทำงานอยู่ที่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีจำกัด (มหาชน) หรือ SSI อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพนักงานบริษัทอยู่ 15 ปี กระทั่งหลังแต่งงานมีครอบครัวก็ได้ตั้งถิ่นฐานที่บ้านเกิดของภรรยา บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในช่วงที่ทำงานบริษัทมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานร่วมกับทางบริษัท ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านสายเพชร ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน คุณประเสริฐจึงได้เห็นแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 และเกิดแนวคิดที่จะน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยความที่มีใจรักในอาชีพทางด้านการเกษตรอยู่แล้ว จึงเริ่มทำการเกษตรบนพื้นที่มรดกของภรรยา โดยเริ่มจากการเพาะกล้ายางพารา ปลูกมังคุด และพืชชนิดอื่นๆ เรื่อยมา เมื่อทำงานบริษัทได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงรู้สึกว่าการแข่งขันก็เริ่มสูงขึ้น ซึ่งคุณประเสริฐไม่ชอบการแข่งขัน จึงตัดสินใจลาออกจากบริษัท และหันมาทำอาชีพทางการเกษตรอย่างจริงจัง บนที่ดิน 4 ไร่ โดยเริ่มจากปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภค ปลูกพืชหลัก พืชเสริมรายได้ในสวนยาง และสวนมะพร้าว โดยยึดหลัก “ปลูกทุกอย่างที่อยากกิน กินทุกอย่างที่ปลูก” ทำให้ที่ดินผืนนี้กลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน มีทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และเลี้ยงโค แต่ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเกือบทุกปีทำให้ผลผลิตเสียหาย แต่คุณประเสริฐก็ไม่เคยท้อ ตั้งใจทำด้วยความอดทน
          ช่วงแรกที่เริ่มทำการเกษตรคุณประเสริฐ ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทำให้มีต้นทุนสูง ประกอบกับตนเองประสบปัญหาการแพ้สารเคมี จึงตัดสินใจเลิกใช้สารเคมี     อย่างเด็ดขาดและหันมาทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ดูแลพึ่งพาธรรมชาติสร้างสมดุลให้กับพื้นดิน      ผืนน้ำ โดยเริ่มศึกษาและทดลองทำนาโดยไม่เผาตอซังและใช้เทคนิคการไถกลบตอซังหลังการเก็บเกี่ยว    เพื่อลดปัญหาโลกร้อน อีกทั้งปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการทำนาเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อเป็นการบำรุงดิน      ปลูกหญ้าแฝกรอบสระน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการสะสมของโรคและแมลง  คุณประเสริฐมีแนวทางและมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากที่จะเผยแพร่ความรู้และแนวทางในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจ โดยยึดหลัก “พูดให้ฟังทำให้ดู” และทำบริเวณบ้านของเขาให้เป็น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสวน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่คนในชุมชมและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้เขายังรวมกลุ่มสมาชิกชาวนา จำนวน 4 ราย เนื้อที่ทำนา 8 ไร่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำนาอินทรีย์รวมกันซื้อขายเพื่อยกระดับราคาสินค้า และขยายผลไปสู่สมาชิกกว่า 30 ราย พื้นที่ทำนา 70 ไร่ จัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกลุ่มผลิตข้าวกล้องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” (รหัสทะเบียน : 2-77-04-03/1-0030) ได้รับมาตรฐาน GAP พืชอาหาร (กษ 09-4401-77-007-000002) ตามวิถีเดียวกัน เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการทำนาปลูกข้าวที่มีมาแต่สมัยโบราณ ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนให้ดีขึ้น รู้จักการสร้างรายได้และใช้จ่ายอย่างประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รู้จักการสร้างรายได้และใช้จ่ายอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นเน้นการใช้แรงงานในครัวเป็นหลัก สมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำการเกษตร โดยยึดหลัก “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” ทำให้เขามีรายได้สม่ำเสมอ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์รายเดือน และรายปี ทำให้ครอบครัวมีความมั่นคง เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
          ปัจจุบันคุณประเสริฐ ยุวกาฬกุล มีนาข้าวที่ปลูกไว้เพื่อจำหน่ายและปลูกข้าวพันธุ์เนื้อที่ 7 ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูก ได้แก่ ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าว กข 43 ข้าวหอมใบเตย และข้าวหอมปทุม  โดยจะปลูกหมุนเวียนสลับกับการปลูกข้าวในแต่ละพันธุ์ในแต่ละรอบเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคและแมลง เน้นปลูกข้าวเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวในลักษณะ ข้าวบรรจุถุง โดยติดตั้งเครื่องสีข้าวขนาดเล็กในครัวเรือน โรงสีข้าวขนาดกลาง เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว เครื่องบดเมล็ดข้าว เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ เป็นต้น มีพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เช่น ผักกูด ผักหวานบ้าน ชะอม ไผ่หวาน พริกไทย บอระเพ็ด  ขมิ้นชัน รางจืด บนเนื้อที่ 6 ไร่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้ตะเคียน ขี้เหล็ก สักทอง สะเดา ยางนา และเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ผึ้งโพรง เลี้ยงในบริเวณไม้ผลเพื่อช่วยผสมเกสรจำนวน 25 รัง นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำ 1 ไร่ เพื่อใช้ทำการเกษตรและเลี้ยงปลา เช่น ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล และหอยขม ด้านปศุสัตว์เขาเลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 1 ตัว ไก่ไข่แบบปล่อยลาน ทำให้แม่ไก่ไข่อารมณ์ดีส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดีจำนวน 300 ตัว บนพื้นที่ 2 งานใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด
          คุณประเสริฐมองว่าการทำเกษตรนั้น จะต้องมีความรู้ที่หลากหลายเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการทำเกษตรนั้นไม่มีสิ้นสุด ตายตัว ต้องศึกษาทดลองตลอดเวลา ที่สำคัญดำเนินชีวิตบนหลักความพอเพียงตามคำสอนของรัชกาลที่ 9 ควบคู่กันไป
 
สวนเกษตรผสมผสาน ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
          คุณประเสริฐ ยุวกาฬกุล ทำเกษตรโดยเน้นการใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก โดยมีตัวเอง ภรรยา และหลานอีก 3 คน ช่วยทำกิจกรรมเกษตรของครอบครัวซึ่งเป็นกิจกรรมการผลิตที่เกื้อกูลกันภายใต้แนวคิดที่ว่าจะต้องลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีรายได้สม่ำเสมอ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต
           “สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น” ปัจจุบัน คุณประเสริฐปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด ทั้ง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว กล้วยเล็บมือนาง กล้วยน้ำว้า และกล้วยขายใบ เงาะ ทุเรียน มังคุด ฝรั่ง แก้วมังกร ขนุน หมาก สะตอ กระท้อน มะขามเปรี้ยวยักษ์ บนเนื้อที่ 25 ไร่ เขาปลูกพืชผักแซมในสวน       วางกล่องเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ เพื่อให้มีการเกื้อกูล เกิดประโยชน์ร่วมกัน       เป็นการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมและพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่า
 
เคล็ดลับการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี
          คุณประเสริฐ เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน ซึ่งเป็นการเลี้ยงไก่ตามธรรมชาติ ครั้งละ 300 ตัว อายุระหว่าง 22-24 สัปดาห์ โดยเฉลี่ยแม่ไก่ 1 ตัว จะให้ผลผลิต 200-300 ฟอง ต่อปี เขามีแนวคิดที่จะเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้ไปเรื่อยๆ เนื่องจากการเลี้ยงไก่ไข่รูปแบบนี้ ช่วยให้แม่ไก่ไข่อารมณ์ดี ให้ผลผลิตที่ดี ทั้งการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก แม่ไก่จะมีอัตราการให้ไข่เยอะ โดยใช้พื้นที่การเลี้ยงเพียงแค่ 2 งาน เท่านั้น
          ด้านการจัดการฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี คุณประเสริฐ จะจัดทำโรงเรือนที่นอนให้แก่ไก่ไว้สำหรับกันแดด กันฝน มีรังไข่ 1 รัง ต่อแม่ไก่ 7 ตัว มีฟางข้าวรองรับเพื่อป้องกันไร ที่นอนยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร        มีน้ำสะอาดให้ไก่สามารถกินได้ตลอดเวลา พื้นในโรงเรือนปูด้วยแกลบและฟางข้าว เพื่อไม่ให้ชื้นแฉะ มีการจัดระบบแยกกรง สร้างเผื่อไว้สำหรับใช้ขังไก่ที่ป่วยหรือเป็นโรคระหว่างการที่มีไก่ป่วย นอกจากนี้ ยังมีลานโล่งให้ไก่ไข่ได้มีอิสระวิ่งเล่น ในช่วงตอนกลางวัน สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่คือ อาหารไก่ไข่ 60% ใช้หยวกกล้วย เศษผัก ผลไม้ หญ้าเนเปียร์ ประมาณ 30% รำ ประมาณ 10% น้ำหมักชีวภาพ ประมาณ 2% ให้อาหารไก่วันละ 1 ครั้ง ไก่แต่ละตัวต้องการอาหารในปริมาณ 135-150 กรัม ต่อตัว ต่อวัน เลี้ยงไก่ไข่แบบไม่กักขัง มีพื้นที่อิสระ คิดเป็นพื้นที่เลี้ยงไก่ไข่ 1 ตัว ต่อ 2.5 ตารางเมตร
 
ด้านการตลาด
          ปัจจุบัน คุณประเสริฐมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ แบ่งเป็นรายได้รายวัน จากการขายไข่ไก่ ขายข้าว ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ส่วนรายได้รายสัปดาห์มาจาก กล้วยขายใบ ไผ่หวาน พืชผักบางชนิด เช่น ผักกูด ผักเหลียง ผักหวาน ส่วนรายได้รายเดือน ได้แก่ การขายกล้วย มะพร้าว ยางพารา ปลานิล ปลาดุก หอยขม น้ำผึ้ง ส่วนรายได้รายปีมาจากการขายไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด และเงาะ
          เนื่องจากคุณประเสริฐทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสมที่เน้นผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ทำให้สวนแห่งนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) พ.ศ. 2559 จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ผักบุ้ง กวางตุ้ง มะเขือ คะน้า
          คุณประเสริฐ วางแผนตลาดโดยเน้นการผลิตและจำหน่ายด้วยตัวเองโดยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้า        ที่รักสุขภาพ สินค้าของเขามีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลาย เช่น ตลาดเกษตรกร โรงพยาบาลบางสะพาน ทุกวันจันทร์และศุกร์ ตลาดเกษตรกร โรงพยาบาลทับสะแก ทุกวันพุธ นอกจากนี้ ยังนำสินค้าไปวางขายที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปเขาโพธิ์ ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอีกด้วย รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมออกบู๊ธจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานต่างๆ เช่น หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกาะยายฉิม สำนักงานเกษตร กรมพัฒนาชุมชน เป็นต้น
 
          คุณประเสริฐ ยุวกาฬกุล ยินดีต้อนรับเกษตรกร นักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจ คณะศึกษาดูงานตลอดเวลาและสามารถเดินทางไปชมได้ฟรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 084-3188844
 
ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร
Facebook  :  มหาลัยชีวิต www.facebook.com/profile.php
Facebook Fanpage บุราณบ้านสวน  zhort.link/JN9 
 
ตลาดเกษตรกรออนไลน์   zhort.link/JN8
 
 
 
                  
 
 
 
 
อ้างอิงข้อมูลและภาพจาก
Facebook (มหาลัยชีวิต) และ Facebook Fanpage (บุราณบ้านสวน)
ตลาดเกษตรกรออนไลน์  https://1th.me/CZamV
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีการเกษตร

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563    อ่าน 553 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**