fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลร่อนทอง
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง
  รายละเอียด :

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน