fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
เรื่อง : คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 7835/2564 เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
  รายละเอียด :

 www.ronthongcity.go.th/datacenter/detail.php

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน