fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานจ้างและราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมถวิล - ซอยน้ำดื่มตราเพชร หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญให้ยื่นข้อเสนอราคางานจ้างและราคากลาง
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมถวิล - ซอยน้ำดื่มตราเพชร
หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน