fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
เรื่อง : แจ้งผลการดำเนินการปิดการใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะ และแผนดำเนินการลบข้อมูลหมอชนะ
  รายละเอียด :

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการบริหารจัดการแพลตฟอร์มเพื่อการติดตามและประเมินผู้มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจ้งยกเลิกการใช้งานระบบหมอชนะ และยกเลิกการดำเนินโครงการฯ โดยจะปิดการใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะและลบข้อมูลระบบหมอชนะตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร. 0 2141 6928

- สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.) โทร. 0 2225 4857 มท. 50188

- ฝ่ายเลขานุการ/ศูนย์โควิดฯ นว. โทร. 0 5622 5711

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน