fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลร่อนทอง
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงาน อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของเท ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
21
09 พ.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
15
06 พ.ค. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
งานพัฒนารายได้ กองคลัง
12
27 เม.ย. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
12
22 เม.ย. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
กองการศึกษา
26
31 มี.ค. 2565
6 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักปลัดเทศบาล
31
10 มี.ค. 2565
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
กองการศึกษา
44
21 ก.พ. 2565
8 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
กองการศึกษา
60
07 ก.พ. 2565
9 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง การกำหนดพื้นที่หรือสถานที่ใดอันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดให้ใช้ในการแสดงความสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
43
07 ก.พ. 2565
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ปิดให้บริการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลร่อนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
50
07 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36