fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงาน อ่าน วันที่สร้าง
1 การขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง บริเวณฝายน้ำล้นคลองทอง หมู่ที่ 4 ชุมชนสามแยก-บ้านสวน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ที่ ปข 0318/2743 ลว. 17 กันยายน 2564)
3
20 ก.ย. 2564
2 ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ด่วนที่สุด ที่ ปข 0318/ว 680 ลว. 10 กันยายน 2564)
4
14 ก.ย. 2564
3 มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอบางสะพาน
26
18 ส.ค. 2564
4 มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ด่วนที่สุด ที่ ปข 0023.10/931 ลว. 9 สิงหาคม 2564)
29
16 ส.ค. 2564
5 ราชอาณาจักรกัมพูชาประกาศระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ด่วนที่สุด ที่ ปข 0318/ว586 ลว. 6 สิงหาคม 2564)
21
16 ส.ค. 2564
6 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 7835/2564 เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39
03 ส.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ด่วนที่สุด ที่ ปข 0023.3/14401 ลว. 23 กรกฎาคม 2564)
30
02 ส.ค. 2564
8 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ที่ ปข 0318/ว 868 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564)
33
27 ก.ค. 2564
9 การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ด่วนที่สุด ที่ ปข 0318/ว 548 ลว. 22 กรกฎาคม 2564)
26
23 ก.ค. 2564
10 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน (ด่วนที่สุด ที่ ปข 0318/ว 496 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
46
02 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19