ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงาน อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน
4
20 ต.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
กรมอนามัย
16
24 ก.ย. 2563
3 เตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือพายุโซลร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
13
17 ก.ย. 2563
4 ขอแจ้งสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการงดทำนาปีในช่วงฤดูฝน ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
21
25 ส.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
31
21 ส.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17
21 ส.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
20
20 ส.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
57
19 ส.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
30
19 ส.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนสถาน และการจัดงานการกุศล (ฉบับที่ 8/ ดาวน์โหลดเอกสาร
อำเภอบางสะพาน
21
19 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12