fixed position when scroll
 
 
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
210
29 มิ.ย. 2563
2 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
212
17 พ.ค. 2563
3 ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในเขตท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก้บหรือเปลี ดาวน์โหลดเอกสาร
193
08 พ.ค. 2563
4 ประกาศศูนย์บริหารราชการในสถานการฉุกเฉินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน ดาวน์โหลดเอกสาร
200
21 เม.ย. 2563
5 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 3 เรื่อง ให้ผู้สัมผัสผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เดินทางมากับรถโดยสารประจำทางมาตรวจร่างกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
225
24 มี.ค. 2563
6 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 2 เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางจากเขตติดโรคติดต่ออันตราย และประเทศที่เป็นพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
20 มี.ค. 2563
7 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 1 เรื่อง มาตรการระยะเร่งด่วน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
13 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1