fixed position when scroll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือบริการประชาชน
  คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม: อ่าน 166 คน
คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล:งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล: อ่าน 164 คน
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี:งานการเงินและบัญชี กองคลัง: อ่าน 178 คน
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง:กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน: อ่าน 167 คน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์:ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลร่อนทอง: อ่าน 183 คน
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
เทศบาลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
        พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน...” โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ดังนั้น การจัดทำคู่มือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนทองจะช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการ มีความเข้าใจอันดี เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ได้ และเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการบริหารงานราชการในยุคแห่งการปฏิรูประบบราชการ
 
        อย่างไรก็ดี การจัดทำคู่มือประชาชนนี้ ได้แสดงข้อมูลการให้บริการเพียงระดับหนึ่ง รายละเอียดนอกเหนือจากนี้ ประชาชนผู้รับบริการสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนทองได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3269-7286
 
กองคลัง
 
 
กองช่าง
 
- การแจ้งถมดิน                
- การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน                                                                           
 

กองการศึกษา

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 

สำนักปลัดเทศบาล – งานสวัสดิการและสังคม

 
 

สำนักปลัดเทศบาล – งานทะเบียนราษฎร

 

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น                                                    
- การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน                                                
- การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง                         
- การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง ที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์    
- การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น                                                        
- การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด                                                                        
- การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ                        
- การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร                                                     
- การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน              
- การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติแล ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร                                                                           
- การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร      
- การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว                                                         
- การขอเลขที่บ้าน                                                                                      
- การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1                                                     
- การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
- การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง       
- การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล                                                                                           
- การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ   
- การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน                                                                      
- การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย                                                             
- การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐาน ที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
- การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร                                                
- การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม                    
- การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ   
- การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวร ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน   
- การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด 
- การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย                         
- การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย  
- การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ        
- การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย                                                                           
- การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด                         
- การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
- การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499                             
- การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าว                                                                                    
- การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต       
- การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง     
- การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง                                                                             
- การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน                                             
- การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ                                         
- การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร                                                   
- การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ                 
- การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น                                                          
- การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น                                              
- การรับแจ้งการตายเกินกำหนด                                                                       
- การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ                                                           
- การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม                                                                     
- การรับแจ้งการย้ายเข้า                                                                                
- การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด              
- การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ                                                       
- การรับแจ้งการย้ายปลายทาง                                                                         
- การรับแจ้งการย้ายออก                                                                               
- การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง                                                      
- การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า           
- การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน              
-คู่มือบริการประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนทอง พ.ศ.2559